jun 192009
 


*Klikfoto*

In 1975 werd in het kader van de ruilverkaveling ´de Poel-Heinenszand’ het Poelbos aangeplant
als recreatiegebied voor Goes, ‘s-Heer Hendrikskinderen en ‘s-Heer Arendskerke. Er waren
verschillende overwegingen om het Poelbos aan te leggen. Zo vond de gemeente Goes het wenselijk,
dat er een bos zou komen dat intensief door recreanten gebruikt kon worden en betaalde 10% van de aanlegkosten.


*Klikfoto*

Het bos zou een landelijke buffer moeten zijn tussen het open agrarische gebied en het stedelijke gebied. De aanwezigheid
van een bos paste tevens in de visie om groengordels aan te brengen rond het in ontwikkeling zijnde industriegebied ‘het Sloe’.
De aanleg van het bos was als compensatie voor de beplantingen, de geroofd zouden worden na de ruilverkaveling.


*Klikfoto*

Bij de aanleg van het bos is uitgegaan van de oorspronkelijke situatie: de verschillen in
hoogte en de aanwezigheid van drinkputten, sloten en greppels zijn gehandhaafd.


*Klikfoto*

De verschillende bodemlagen (klei, zand en veen) zijn van grote betekenis geweest voor
het landschap en de aard van de beplanting is aangepast aan de gesteldheid van de bodem.


*Klikfoto*

Er is een hoogteverschil van +/- 1,5 meter. Op de laagst gelegen delen van het gebied zijn elzen en wilgen aangeplant.
De hoger gelegen delen zijn beplant met populier, iep, es en abeel als hoofdhout.
Voor aanvulhout werden eik, hazelaar, berk en diverse struiken gebruikt.


*Klikfoto*

De belangrijkste struik en zijn meidoorn, vlier, lijsterbes, sleedoorn en diverse roosachtigen.
Samen met de speelweiden, drinkputten en vijvers vormt het een boeiend en afwisselend landschap.


*Klikfoto*

Het bos bestaat uit twee delen. Het grootste deel, ten zuiden van ‘s-Heer Hendrinkskinderen gelegen,
wordt het ‘Hendrinksbos’ genoemd en is d.m.v. een fietspad verbonden met het westelijk deel.
Dat deel grenst aan ‘s-Heer Arendskerke en werd daarom het ‘Arendsbos’ genoemd.


*Klikfoto*

Het Arendsbos grenst voor een deel aan een nog ongeschonden stukje Poel.
Dit terrein met zijn heggen en weitjes draagt bij tot de attractiviteit van dit bosgebied.


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario

Dit is zeker iets voor jou.

Sorry, the comment form is closed at this time.